Focus Sectorraad Paarden op vergroten kennis paardenwelzijn

De Sectorraad Paarden (SRP) wil het paardenwelzijn in Nederland verder bestendigen en verbeteren. In de loop der jaren heeft de SRP instrumenten ontwikkeld om actief uit te dragen wat de leden van de sector doen om het welzijn van paarden zoveel mogelijk te borgen. De Gids voor Goede Praktijken, de Paardenwelzijnscheck en het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) zijn hier voorbeelden van. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om het KPW uit te rollen in de hippische sector. Echter, het animo om het KPW af te nemen blijft helaas achter. Het keurmerk als instrument lijkt op dit moment niet de meest passende methode om het paardenwelzijn te verbeteren. De SRP heeft daarom besloten om op dit moment geen extra energie aan de verdere uitrol te besteden.

Paardenwelzijn blijven verbeteren

Deze tijd wordt nu ingezet om de kennis en informatie over paardenwelzijn in onderwijs en opleidingen in te bedden en een eigen kennis- en innovatieagenda op het gebied van paardenwelzijn op te zetten. Ook wordt er hard gewerkt aan het updaten van de Gids voor Goede Praktijken. Definities van welzijn ontwikkelen door, wetenschap laat nieuwe inzichten zien en ook de dagdagelijkse omgang met paarden leren ons nieuwe praktijken die het paardenwelzijn ten goede komen. De doelstelling is om een gids vol praktische richtlijnen voor de sector neer te zetten waaruit iedere paardenhouder – klein, groot, professioneel, hobbymatig, sporter, recreant of fokker – zijn eigen praktijk in kan herkennen en waar nodig verbeteren.

Gids voor Goede Praktijken In de Gids voor Goede Praktijken staan de welzijnsrichtlijnen omschreven voor het houden en gebruiken van paarden. Aan de hand van de Paardenwelzijnscheck kan een paardeneigenaar door het beantwoorden van een aantal vragen over waarnemingen aan het dier en zijn omgeving, een inschatting maken van het welzijnsniveau van het paard. Het doel van de Gids en de Check is het bewustzijn omtrent paardenwelzijn vergroten bij paardenhouders en hen te wijzen op verbeterpunten op dit vlak.  

Blijven rekenen op kennis en expertise paardenwelzijn 

Op basis van inspecties hebben een aantal hippische bedrijven de afgelopen jaren het KPW ontvangen. Nu het KPW niet verder wordt uitgerold, worden er geen nieuwe inspecties meer aangeboden. Keurmerkhouders ontvangen geen factuur meer van Stichting Welzijn Paard. Zij mogen het bord houden en eventueel ook laten hangen aan de gevel.

SRP bedankt deze keurmerkhouders en anderen betrokkenen bij het KPW hartelijk voor hun ambassadeurschap voor paardenwelzijn in Nederland! De sector blijft graag rekenen op de kennis en expertise over paardenwelzijn en de steun van alle paardenhouders voor de gezamenlijke missie om paardenwelzijn in Nederland verder te bestendigen en waar nodig te verbeteren.

Koepel Fokkerij krijgt financiële bijdrage voor genetisch onderzoek

De Koepel van Stamboeken voor Paardachtigen (KSP) heeft financiële ondersteuning toegezegd gekregen voor het uitvoeren van onderzoek ‘genetisch management verduurzaming van de paardensector.’ Een PPS-subsidie, aangevuld met bijdragen van De Koepel, KWPN en initiatiefnemer KFPS is goed voor in totaal 1,3 miljoen euro dat de komende vier jaar beschikbaar komt. ‘Hier gaan al onze stamboeken van profiteren’, aldus een verheugde voorzitter van de Koepel, Pieter Wiersinga die toevoegt dat het uniek is dat de paardensector zo’n bedrag voor onderzoek ter beschikking heeft gekregen. ‘Dit is voor alle stamboeken goed nieuws.’

Genomics in fokprogramma’s
Afgelopen september heeft de Koepel Fokkerij met behulp van Wageningen UR het verzoek voor een zogenaamde PPS (Publiek-Private-Samenwerking) ingediend bij de TKI’s Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem. In dit plan werken de stamboeken, verenigd in De Koepel Fokkerij, samen met Wageningen UR, Delta Horses en Van Haeringen laboratorium. De focus ligt op het verbreden van toepassing van sleuteltechnologie genomics in fokprogramma van grote en kleine paarden- en ponystamboeken ter bevordering van welzijn en gezondheid (onder andere inteelt en erfelijke gebreken) bij de paardachtigen. ‘DNA-informatie kan enorm veel betekenen voor genetische verbetering van gezondheid en welzijn en inteelt-beperking’, aldus Bart Ducro, onderzoeker bij Wageningen UR die aangeeft dat DNA-verzameling bij onder andere het KWPN en het KFPS al een basis legt. ‘Voor elk stamboek zullen richtlijnen worden opgezet hoe het best gefokt kan worden, rekening houdend met gezondheid en inteelt in dat stamboek.’

Start in 2024
Bij het KFPS en het KWPN wordt al langere tijd gewerkt met DNA-informatie als handvat om het welzijn en de gezondheid van de paarden te verbeteren. Met het toekennen van deze financiering kunnen ook de kleine stamboeken van paardachtigen hiervan profiteren. De onderzoekers van Wageningen UR gaan komende maanden het projectplan verder uitwerken en overleggen met de verschillende partijen om in 2024 met het onderzoek te kunnen starten.

Koepel Fokkerij
De Koepel van Stamboeken voor Paardachtigen (KSP) is de koepelvereniging van de meeste erkende pony-, paarden- en overige stamboeken voor paardachtigen in Nederland. De samenwerking en belangenbehartiging spitst zich toe tot de fokkerij, de Koepel heeft zitting in de Sectorraad Paarden. De activiteiten van de Koepel omvatten onder andere de basisopleiding voor fokjuryleden, en ook het succesvolle project ‘Eigenaar zoekt ruiter’ is door de Koepel geïnitieerd.

Tweede kamer heeft het wetsvoorstel dierenmishandeling en dierverwaarlozing aangenomen

Op 16 mei stemde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Een week eerder op donderdag 11 mei debatteerde zij over het voorstel. De wet heeft als doel om de bescherming van dieren te verbeteren door strengere straffen en maatregelen in te stellen voor dierenmishandeling en -verwaarlozing. De Sectorraad Paarden leverde input aan partijen in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en diverse zaken zijn aan de orde gekomen bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel werd ingediend door de minister van Justitie & Veiligheid en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het debat van donderdag 11 mei was de Kamer gelijkgezind in hun inbreng en verschillende Kamerleden spraken aan het eind hun dank uit voor het constructieve debat. Alle ingediende amendementen kregen oordeel Kamer van de ministers; over de amendementen is op 16 mei gestemd.

Sneller (D66) sprak zich in het debat uit tegen het couperen van paardenstaarten. De minister beaamde dat de nieuwe wet het verboden maakt om nog langer paarden met gecoupeerde staarten tentoon te stellen en dus deel te laten nemen aan fokkerijbijeenkomsten. Haverkort (VVD) en Thijssen (PvdA) wilden het houdverbod bij misstanden uitbreiden tot levenslang bij ernstige misstanden en verwoordde dit in een amendement. De Kamer heeft dit amendement aangenomen. 

Met betrekking tot het doden van dieren werd ook een amendement aangenomen. Dit amendement regelt dat het verbod op het doden van dieren gaat gelden voor alle gehouden zoogdieren die op de zogeheten positieflijst zijn geplaatst (waaronder paarden) én voor ganzen. Dit verbod gold tot op heden alleen voor honden en katten. De minister van LNV heeft toegezegd dit over te willen nemen in wetgeving (een AMvB), waarmee het zelfstandig doden van dieren strafbaar wordt.

Samen sterk voor onze paardensector!🤝

Tijdens de oprichting van het Hippisch Sectorfonds tijdens de The Dutch Masters – Indoor Brabant onderstreepten diverse sprekers én paardenliefhebbers de noodzaak van een fonds om samen campagne te voeren vóór de paardensector.

Zijn paarden voor jou ook jouw broodwinning, topsport, prachtige hobby, jouw lifestyle? Doe dan mee, deel dit bericht en stort nu jouw bijdrage in het Hippisch Sectorfonds!🐴❤️

Binnenkort komt het Hippisch Sectorfonds met een concreet actieplan. Wil jij alvast meer weten over het fonds of doneren? 👉 (link)

Download promovideo: https://sectorraadpaarden.nl/wp-content/uploads/2023/03/Sectorraad-paard_Promo.mp4

De wolf en de paardensector

De wolf is terug in Nederland en zorgt voor veel dierenleed. Zo ook bij paardachtigen. De Sectorraad Paarden (SRP), waar de Koepel onderdeel van is, heeft zich al eerder uitgesproken dat de minister met een aanpak moet komen om beheer op de wolf mogelijk te maken. Maar intussen worden dieren gegrepen en leven er veel zorgen bij pony-, ezel- en paardenhouders. Daarom moet er ingezet worden op financiële middelen, voorlichting en nader onderzoek om paardachtigen beter te kunnen beschermen. Lees meer

Nieuwe regels voor paardenpaspoort

Sinds 28 januari 2022 wordt een nieuw paardenpaspoort uitgegeven. Vanaf dat moment geldt namelijk een nieuwe diergeneesmiddelenverordening. De inhoud van het paspoort verandert hierdoor. De tot 28 januari 2022 uitgegeven paspoorten blijven geldig. U hoeft geen nieuw paspoort aan te vragen.

Nieuwe ontwikkeling: Paarden uitsluiten voor slacht

Met ingang van de EU verordening 2021/963 is het niet meer toegestaan dat een paard op verzoek van een houder wordt uitgesloten voor de slacht. De andere redenen tot uitsluiting gelden nog wel, dus te laat of duplicaat paspoort of een medische reden.

Afgifte duplicaat paspoorten

Met de EU verordening 2021/963 is er ook iets veranderd aan de afgifte van duplicaat paspoorten. Volgens Artikel 25 lid 2 van die verordening moet een duplicaat paspoort altijd uitgegeven worden door de organisatie die het originele paspoort heeft uitgegeven. Dit geldt dus ook voor buitenlandse paarden. Bij een aanvraag van een duplicaat paspoort van bijvoorbeeld een Iers paspoort moet deze aanvraag doorgegeven worden aan de instantie van afgifte in Ierland. Die instantie geeft het duplicaat af en kan deze opsturen naar de PPI in Nederland waar de aanvraag is gedaan. De PPI in Nederland doet de registratie bij RVO en stuurt het naar de aanvrager. Andersom geldt dit dus ook voor Nederlandse paarden die in een ander EU-land verblijven.

Meer informatie omtrent aanvragen en regels paardenpaspoorten is te vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/identificatie-en-registratie-dieren/regels-paardenhouder/aanvragen-en-regels

NATIONAAL PLAN VOOR VEETRANSPORT TIJDENS EXTREME TEMPERATUREN IN WERKING

Van woensdag 10 augustus tot en met zondag 14 augustus 2022 wordt het volgens de KNMI App in de Bilt een temperatuur verwacht van 27 °C of hoger. Dit betekent dat het Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking treedt. Deze afkondiging wordt gedaan door de NVWA en is vooralsnog alleen voor deze dagen.

Nationaal Plan Veervervoer bij extreme temperaturen

Het Nationaal plan 2021 is te raadplegen op de NVWA site. Het bijbehorende sectorprotocol voor paarden, alwaar het Nationaal plan 2021 naar verwijst, is hier te vinden. Het sectorprotocol voorziet in bredere advisering wat te doen bij extreme temperaturen dan enkel over het vervoer van paarden.

Exportcertificering

De NVWA hanteert verruimde openingstijden voor exportcertificering vanaf woensdag 10 augustus. Exportcertificering is vanaf die datum mogelijk tussen 04.00 en 22.00 uur. LET OP: of de verruimde openingstijden gehanteerd kunnen worden, is mede afhankelijk van de plaatselijke capaciteit van de NVWA en of de minimum verwachte temperatuur van 27 graden Celsius van kracht blijft.

Temperatuur
Bij lange transporten (langer dan 8 uur) geldt dat het transport niet wordt gecertificeerd, als de verwachte buitentemperatuur op enig moment tijdens het transport 30 °C of hoger is.
Bij een buitentemperatuur van 35 °C of hoger is transport van dieren in Nederland verboden.

Meer informatie over hittestress
Meer informatie over hittestress is te vinden op: Hittestress bij koeien en ander vee | NVWA en Hittestress (gddiergezondheid.nl). En uiteraard in ons sectorprotocol: Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden.

Extra toezicht NVWA op dierenwelzijn bij hoge temperaturen

Periodes van langere droogte en warm weer zijn de laatste jaren eerder regel dan uitzondering. Ook dieren hebben bij hoge temperaturen behoefte aan verkoeling. Doordat dieren minder goed kunnen zweten dan mensen, raken ze overmatige warmte niet makkelijk kwijt. Als dan niet wordt ingegrepen kunnen dieren door oververhitting in shock raken met lichamelijke schade tot gevolg. Met enige voorbereiding kunnen we ervoor zorgen dat de gevolgen van hitte voor dieren beperkt blijven.

Zodra de buitentemperaturen oplopen en er dagen met extreme hitte worden verwacht, besteedt  de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra aandacht aan toezicht op de regels voor dierenwelzijn tijdens extreme weersomstandigheden. Dit toezicht vindt plaats op veehouderijbedrijven, in de weide, op verzamelcentra, op slachthuizen en tijdens het transport onderweg.

Dieren in de wei

“Op (extreem) warme dagen geven we extra prioriteit aan hitte gerelateerde meldingen bij levende dieren in de wei,” aldus Jessica Tetteroo, inspecteur bij het team Dierenwelzijn van de NVWA. “Tijdens inspecties onderzoeken we of dieren in de wei, zoals schapen, paarden en runderen, voldoende beschermd zijn tegen hitte. We kijken bijvoorbeeld of er voldoende schaduwplekken voor de dieren in de wei zijn en of er voldoende drinkwater is.” Maar wanneer is het nu te warm? Inspecteurs van de NVWA gebruiken  hittestress indicatoren zoals de Temperatuur Luchtvochtigheid Index (THI), om te bepalen of er sprake is van extreme hitte. We kijken daarnaast ook naar de relatieve luchtvochtigheid. Juist die factoren kunnen in combinatie bij te hoge waarden leiden tot hittestress.

Hoe herken je hittestress bij een dier?

“Je kunt stress door de hitte bij dieren herkennen aan een hogere ademhalingsfrequentie,” vertelt Jessica Tetteroo, inspecteur Dierenwelzijn bij de NVWA. “Maar ook ademhalen met een open bek, kwijlen of schuimen, zweten en trillen zijn bekende symptomen. In een later stadium kunnen dieren lusteloos worden. Het is dan belangrijk dat het dier snel de juiste verzorging krijgt. Denk aan verkoeling, extra water, luchtcirculatie, schaduw, etc.”

Wat kun je doen als veehouder?

Als dierenhouder ben je verplicht om je dieren goed te huisvesten en te beschermen om hittestress te voorkomen. Voordat het te warm wordt, zijn alvast maatregelen te nemen, zoals:

 • het voerpatroon en de voersamenstelling veranderen
 • hulpventilatoren plaatsen
 • minder dieren in de stal
 • extra schuil/schaduwplekken of verkoelingsplekken in de wei maken, met voldoende plaats voor alle dieren
 • extra watervoorzieningen in de wei plaatsen

Transport

De extra hittecontroles sluiten aan bij de afspraken die zijn opgenomen in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen, dat in 2016 in werking is getreden. De overheid en het bedrijfsleven hebben in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen afgesproken dat er bij hoge temperaturen minder dieren per wagen vervoerd worden (lagere bezettingsgraad) en dat er extra aandacht wordt besteed aan ventilatie. Transporten naar het buitenland controleren we voorafgaand aan de rit of zij ergens een gebied doorkruisen waar de verwachte temperatuur boven de 30 graden komt, ongeacht de actuele temperatuur in Nederland. Komt het boven 30 graden dan moet de wagen beschikken over actieve koeling. Ook wordt na afloop van lange afstandstransporten extra gecontroleerd op de temperatuurregistraties in de veewagen. De NVWA handhaaft op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 1/2005 (de Transportverordening) en de nationale regels voor dierenwelzijn uit de Wet Dieren.

Wat doet de NVWA bij hitte?

 • extra controles op veehouderijen, in weides, op verzamelcentra en slachthuizen
 • extra controles op dierenwelzijn bij veetransporten als het warmer is dan 27 graden

Kijk voor meer informatie op de hitte-pagina op de website van de NVWA: Toezicht op dierenwelzijn bij extreme temperaturen

Bron: nvwa


NVWA gaat strikter toezien op registratieplicht paarden

1 juni 2022

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaan nadrukkelijker toezien op de identificatie- en registratieverplichtingen die gelden voor de houders van paarden, pony’s en andere ‘paardachtigen’. Redenen voor strikter toezicht op de naleving van dit I&R beleid ligt onder meer in de noodzakelijke tracering bij dierziekten.

Sinds vorig jaar (21 april 2021) is er voor houders van paardachtigen een aanscherping van het identificatie & registratiebeleid. Deze aanscherping is een verplichting vanuit Europese wetgeving, waardoor snelle tracering bij een uitbraak van een dierziekte mogelijk is. Om deze reden is het nodig om locaties waar paardachtigen gestald staan, in beeld te hebben.

Elke paardachtige moet voorzien zijn van een chip, een (paarden)paspoort en op een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) geregistreerd staan indien de paarden gewoonlijk op dat UBN verblijven.

Bent u exploitant van een locatie waar paardachtigen gehouden worden? Dan moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • De locatie heeft een UBN-nummer voor paardachtigen;
 • Paardachtigen worden gekoppeld aan dit UBN-nummer (bij verblijf van 30 dagen of langer);
 • Paspoort moet op de locatie waar het paard verblijft, aanwezig zijn;
 • Documentatieverplichting (lokaal bedrijfsregister) van paardachtigen die langer dan 24 uur aan- of afwezig zijn. Dit bedrijfsregister is vormvrij en mag op papier of elektronisch worden bijgehouden.

Meer informatie: Paarden | NVWA


Sectorraad Paarden tekent position paper over samenleven met de wolf

9 mei 2022

De Sectorraad Paarden, en daarmee alle aangesloten partijen*, tekende vorige week het position paper ‘Gecontroleerd beheer van de wolf noodzakelijk voor maatschappelijk draagvlak’. Deze is afgelopen week aangeboden aan de minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof.

Gecontroleerd beheer wolvenpopulatie
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) nam het initiatief tot het opstellen van deze position paper en vond een brede coalitie van 24 belanghebbenden waaronder de Sectorraad Paarden (SRP). In het position paper wordt gepleit om tot een evenwichtig en realistisch beleid met betrekking tot de wolf te komen. Naar de mening van de ondertekenaars zal dit het maatschappelijke draagvlak voor de aanwezigheid van de wolf vergroten. De coalitie pleit niet voor een wolvenvrij Nederland, maar voor gecontroleerd beheer van de wolf op plekken waar er daadwerkelijk ruimte is voor een wolvenpopulatie.
 
Exponentiële groei

Sinds in 2015 de eerste wolf weer in Nederland werd waargenomen is de populatie snel gegroeid. In 2019 zijn de eerste jongen hier geboren. Inmiddels bevinden zich naar schatting ongeveer dertig wolven in Nederland. Dit is een exponentiële groei van 40% per jaar. Als deze groei zo doorzet, dan zijn er binnenkort al meer dan honderd wolven in Nederland.
 
Met de toenemende aantallen nemen ook de spanningen toe. De groeiende populatie in Nederland blijft niet zonder gevolgen. De jongen gaan zwerven als ze volwassen worden. Juist deze zwervende wolven richten de meeste schade aan. Wolven maken slachtoffers onder vee, maar ook onder dieren die ingezet worden voor natuurbeheer zoals zoogkoeien met kalfjes, paarden, pony’s, Schotse Hooglanders, moeflons en schapen.

Draagvlak creëren om conflictvrij met wolf te leven
De urgentie voor een gedegen aanpak is duidelijk. Specifiek voor paarden zijn de risico’s:

 • Het opjagen van kuddes paarden die door de omheiningen kunnen gaan en op wegen terecht komen. Als gevolg van stress bestaat de kans op abortus bij drachtige merries.
 • Verwondingen en blessures bij paarden die opgejaagd zijn
 • Aanvallen op veulens en kleine paarden/pony’s

De toenemende aanvallen op vee laten het niet aan de verbeelding over dat kleinere paarden en veulens in de toekomst niet gespaard zullen blijven. Dit draagt niet bij aan een eenduidige aanpak om conflictarm te leven met de wolf. Door in gesprek te gaan met alle belanghebbenden in Nederland en de omliggende landen kunnen er breed gedragen standpunten en draagvlak gecreëerd worden. Dit zal moeten leiden tot wettelijke kaders waarbinnen de wolvenpopulatie in Nederland kan leven en geaccepteerd wordt.

Verandering in beleid
Met de ondertekening van het position paper onderschrijft de SRP dat er dringend verandering in het beleid moet komen. Gezamenlijk met de initiatiefnemers pleit de SRP voor verandering in beleid op twee punten, te weten:

 1. De wolvenpopulatie moet gecontroleerd beheerd kunnen worden zowel preventief als in geval van schade; 
 2. Het moet mogelijk worden nul-gebieden in te stellen waar wolven gecontroleerd beheerd kunnen worden.

Daaraan voegt de SRP een derde punt toe dat pleit dat ook paardenhouders recht hebben op financiële bijdragen voor het treffen van preventieve maatregelen en schadetegemoetkoming.

Download position paper ‘Gecontroleerd beheer van de wolf noodzakelijk voor maatschappelijk draagvlak’


Paardenhandel krijgt toch 6 maanden garantietermijn

Op 19 april stemde de Eerste Kamer over de ‘Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering van digitale inhoud’. Ook werd gestemd over een motie van de VVD, CDA en SGP die de garantietermijn bij de verkoop van dieren op 6 maanden wil houden. Zowel de motie als de wet zijn aangenomen in de Eerste Kamer. De minister gaat nu aan de slag om de wet te repareren zodat er (weer) een garantietermijn van 6 maanden geldt bij de verkoop van dieren en niet van een jaar

In 2019 bepaalde Europa dat de wetgeving rondom consumentenbescherming moest veranderen. Met de komst van digitale verkoop moest de online consument beter beschermd gaan worden. Een nieuwe richtlijn vanuit Europa bepaalde dat onder andere de garantietermijn verruimd moest worden  van de huidige zes maanden naar twaalf maanden. De Europese Unie bood een mogelijkheid aan de lidstaten om bij deze richtlijn een uitzondering te maken voor de verkoop van levende dieren. Verantwoordelijk minister  voor Rechtsbescherming Weerwind wilde daar geen gebruik van maken.

De veranderende richtlijnen moeten consumenten beter gaan beschermen bij hun aankopen en het vertrouwen van consumenten vergroten. “In veel gevallen is dit natuurlijk logisch en wenselijk, maar niet wat de verkoop van paarden betreft”, zegt Mieke Theunissen, secretaris Sectorraad Paarden. “Als verkopende partij heb je helemaal geen controle over de manier waarop het paard gehouden wordt en het is en blijft een levend wezen. Daarbovenop komt dat het Europese gelijke speelveld dreigde te verdwijnen, want landen als Duitsland, Denemarken, Frankrijk en inmiddels ook België maken wel gebruik van de uitzonderingsclausule.”

Lobby

De afgelopen anderhalf jaar heeft de Sectorraad Paarden, en in het bijzonder LTO Nederland, VSN en KWPN, regelmatig contact met de Tweede Kamer en Eerste Kamer gehad en deze zorgen over het wetsvoorstel geuit. De fracties zijn erop gewezen dat het kabinet geen gebruik maakt van de uitzonderingsclausule die in de EU-richtlijn zit om de verkoop van dieren uit te sluiten. Terwijl omringende paardenlanden wel gebruik maken van deze optie.

In de Tweede Kamer haalde een amendement van de VVD om de garantietermijn op zes maanden te houden het, ondanks dat de inbreng van de fracties een meerderheid vóór het amendement deed vermoeden, het niet. Een motie in de Eerste Kamer van VVD, CDA en SGP met dezelfde strekking krijgt nu wel voldoende steun. Het is een lobby van de lange adem geweest, maar ook Nederland krijgt een garantietermijn van 6 maanden bij de verkoop van dieren.

Reparatie voor de zomer

De sector is er nog niet helemaal. De wet is nu aangenomen en gelijk van kracht geworden. De uitzonderingsclausule voor dieren is daar nog niet in opgenomen. Een aanpassing moet via de officiële route naar de Raad van State, langs de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De minister heeft beloofd een spoedprocedure aan te vragen bij de Raad van State om de reparatie nog voor de zomer gereed te hebben. En dan heeft ook de Nederlandse paardensector (weer) een garantietermijn van 6 maanden bij verkoop van een paard van een commerciële partij aan een particulier.


Sectorraad Paarden aan de slag voor lage BTW-tarief

In december vorig jaar heeft de Europese Raad van financiën overeenstemming bereikt over een voorstel om de EU-regels inzake btw-tarieven te actualiseren. Dit betekent dat de lidstaten gelijk worden behandeld en meer flexibiliteit krijgen om verlaagde btw-tarieven en nultarieven toe te passen. De Sectorraad Paarden is de lobby gestart om de implementatie hiervan ook in de Nederlandse lidstaat te realiseren. De EU-regels worden per 2025 van kracht.

De Ecofin-Raad heeft overeenstemming bereikt over een nieuw kader voor de btw-tarieven. De lijst van goederen en diensten waarvoor verlaagde btw-tarieven zijn toegestaan, wordt geactualiseerd en gemoderniseerd, rekening houdend met de huidige behoeften van de lidstaten en beleidsdoelstellingen van de EU. Er is inmiddels alweer een behoorlijke tijd overheen gegaan sinds de nu geldende btw-regels zijn ingevoerd. De Raad stelt dat het tijd is om met de huidige ontwikkelingen meegaan.

Lobby lage btw-tarief voor Nederlandse paardensector is gestart

Lijst gereduceerde tarieven
Zo worden er verlaagde tarieven toegestaan voor milieuvriendelijke goederen en diensten zoals zonnepanelen, elektrische fietsen en afvalrecycling diensten. Ook worden voorkeursbehandelingen voor milieuschadelijke goederen zoals fossiele brandstoffen afgebouwd. Dit onderwerp stond al langer op het lijstje, maar nu is hier eindelijk een start mee gemaakt. Beweegredenen welke producten of diensten aangepast worden, is afhankelijk van verschillende principes. In ieder geval moet het de daadwerkelijke consument ten goede komen en een algemene toegevoegde waarde hebben. De raad heeft al een gelimiteerd aantal items geselecteerd die op deze lijst van gereduceerde tarieven kunnen komen. Goed nieuws voor de paardensector, want levende paarden en diensten met betrekking hiertoe zijn één van de toevoegingen die in lagere btw-tarieven kunnen worden ingedeeld. Let wel, het vraagt nog enige lobby om dit ook in de Nederlandse lidstaat geïmplementeerd te krijgen, maar daar zal de Sectorraad Paarden zich hard voor maken.

Werkgroep belastingen opgericht
De maatregelen zullen volgens plan op 1 januari 2025 ten uitvoer worden gebracht. Het is nu zaak om de Nederlandse wetgever te overtuigen de nieuwe tarieven ook over te nemen voor de paardensector. De Sectorraad Paarden heeft een werkgroep belastingen ingesteld die zich onder andere bezig gaat houden met deze lobby. Harry Boertjes (FNHB) is benoemd als voorzitter van deze werkgroep.


Geen verkoop van paarden aan Rusland

Geplaatst op 18 maart 2022

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingesteld tegen Rusland. Deze hebben gevolgen voor ondernemers die zakendoen met dit land. Recentelijk is daar een sanctie bijgekomen die ook gevolgen heeft voor de verkoop van paarden.

In het Publicatieblad van de Europese Unie van 15 maart, de Staatscourant van Europa, staat gepubliceerd dat luxe artikelen niet meer mogen worden verkocht aan rechts- of natuurlijke personen in Rusland. Dit verbod is per direct ingegaan.

De sanctie stelt dat het verboden is om luxegoederen als vermeld in bijlage XVIII direct of indirect te verkopen, leveren, over te dragen aan of uit te voeren aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

Lees hier de officiële publicatie inclusief bijlage.

Informatie voor ondernemers

Doet u zaken in Oekraïne of Rusland? Op deze pagina van RVO vindt u informatie voor ondernemers die te maken hebben met deze situatie. Er is actuele sanctie-informatie te vinden, vragen & antwoorden en gratis advies: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/oekraine-en-rusland


S.O.S. Steun Oekraïense Stallen

Nederlandse paardenwereld in actie voor stalhouders in oorlogsgebieden

De Nederlandse paardensector komt in actie voor Oekraïense stalhouders. Vooral in de regio’s rond stedelijke gebieden als Kiev en Charkov, waar hevige gevechten plaatsvinden, zitten manegehouders en paardeneigenaren als ratten in de val. Hooi en stro raken op en in sommige gevallen moeten paarden worden geëvacueerd. De hele paardensector roept Nederlandse paardenliefhebbers om Oekraïense stalhouders te helpen. Het initiatief van de Paardenkrant-Horses.nl en de  Sectorraad Paarden wordt namens de Sectorraad gecoördineerd door de FNRS.

Nederlandse paardenliefhebbers kunnen iets doen!
‘S.O.S. Steun Oekraïense Stallen’ – Sectorraad Paarden


Corona update: geen maatregelen meer voor paardensector

Geplaatst op 17 maart 2022

Het kabinet heeft deze week besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Dit betekent dat er voor de paardensector geen maatregelen meer gelden. Er gelden nog wel een aantal adviezen. Het kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment gepland, maar houdt de situatie goed in de gaten.


Paardenhandel krijgt garantietermijn één jaar bij nieuwe consumentenwetgeving

Geplaatst op 2 februari 2022

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een garantietermijn van een jaar bij de verkoop van paarden. Ondanks een amendement van BBB en een amendement van VVD die voor een korte garantietermijn hadden gepleit. Beide amendementen hebben het niet gered. De Sectorraad Paarden is enorm teleurgesteld.

De wetgeving rondom consumentenbescherming gaat op de schop. Een nieuwe richtlijn vanuit Europa heeft dat bepaald. In de richtlijn staat onder andere dat de garantietermijn wordt verruimd van de huidige zes maanden naar twaalf maanden. De Europese Unie bood een mogelijkheid aan de lidstaten om bij deze richtlijn een uitzondering te maken voor de verkoop van levende dieren. Echter minister Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, wilde daar geen gebruik van maken en ontraadde in het debat vorige week woensdag twee amendementen die hier gebruik van wilde maken.

De veranderende richtlijnen moeten consumenten beter gaan beschermen bij hun aankopen en het vertrouwen van de consumenten vergroten. In sommige gevallen is dit natuurlijk hartstikke logisch, maar niet wat de verkoop van paarden betreft. Als verkopende partij heb je helemaal geen controle over de manier waarop het paard gehouden wordt en het blijft een levend wezen. Daarbovenop komt dat het Europese gelijke speelveld dreigde te verdwijnen, want landen als Duitsland, Denemarken en Frankrijk maken wel gebruik van de uitzonderingsclausule.

Lobby

Al in mei 2019 kreeg LTO Nederland de nieuwe EU-richtlijn met betrekking tot de verkoop van goederen en levering digitale inhoud in het vizier. Het was wachten tot het implementatievoorstel van deze richtlijn in Nederland aan de orde kwam. In juli 2020 ging het wetvoorstel naar de Raad van State en in het najaar van 2020 kwam het terug voor behandeling door de Tweede Kamer. In oktober 2020 startte LTO Nederland samen met de Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN), de Centrale Bond van Paardenhandelaren (CeBoPa) en het KWPN de zichtbare lobby om de politiek te laten inzien waarom het verstandig is om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule. Een brief van de Sectorraad Paarden aan de Tweede Kamer zette dit verzoek kracht bij.

Helaas heeft het niet mogen baten. De Tweede Kamer heeft vandaag bepaald dat we verder moeten met een jaar garantietermijn bij verkoop van paarden voor commerciële verkopers aan particulieren.


Handige UBN flow kaart van RVO.

Lunteren, 31 maart 2021.


Reactie KF op concept uitvoeringsreglement AHL

Ermelo, 4 maart 2021.
Op 21 april treedt de Animal Health Law (Diergezondheidsverordening) in werking.
Een verordening vanuit Brussel staat niet op zichzelf. Daaromheen worden nog allerlei andere “regulations” opgesteld en ook in elke lidstaat moet e.e.a. in de regelgeving worden aangepast. Meestal kort voor de werkelijke ingangsdatum. Zo ook bij deze verordening.
Tot aan vanavond konden organisaties uit de lidstaten van de EU reageren op het concept reglement inzake I&R-zaken. Voor dit concept klik hier. Alle leden van de Koepel Fokkerij (KF) hebben op 11 febr jl., naast andere informatie, dit concept reeds ontvangen.
In overleg met diverse leden van de KF hebben we namens de leden met name op twee punten gereageerd. De punten die de KF opgebracht hebben, zijn ook door andere EU-organisaties en diverse stamboeken (in NL en in de EU) bij de EU-commissie onder de aandacht gebracht. Klik hier voor de reactie van de Koepel Fokkerij op dit concept.


Rhinopneumonie,

Gezond verstand en eerlijkheid …. of alles gewoon op slot gooien?

Ermelo, 3 maart 2021.
De FEI heeft besloten om alle internationale wedstrijden in tien landen van het vaste land van Europa te cancelen tot en met 28 maart. Dit besluit is genomen om te voorkomen dat de uitbraak van het rhinopneumonie virus, die ruim een week geleden begon op het internationale concours van Valencia, zich verder verspreidt.

De Werkgroep Diergezondheid van de Sectorraad Paarden – waar alle dragende organisaties in vertegenwoordigd zijn – heeft onder leiding van prof. dr. Marianne Sloet van de Universiteitskliniek  Paard in Utrecht vanmiddag gesproken over de vraag of er in Nederland extra maatregelen nodig zijn. Naar aanleiding daarvan het volgende:

De neurologische vorm van EHV-1 (rhinopneumonie) komt al voor in Nederland sinds 1981. Het is een ziekten van paarden die niet besmettelijk is voor mensen of andere diersoorten.

De aanpak van de ziekte is uitgebreid beschreven in een recent artikel van het KWPN magazine. Veel paardenhouders kennen het probleem en weten dat het sluiten van een bedrijf waar een besmetting voorkomt essentieel is om verdere verspreiding te voorkomen. Dierenartsen zullen in zulke gevallen hun cliënten vragen of zij een uitbraak, die bevestigd is door een PCR (labtest) op een neusswab en/of een bloedmonster, mogen melden. Zo is er over de afgelopen jaren een redelijk overzicht van de uitbraken van de neurologische vorm van rhinopneumonie in Nederland. Ook houdt men zich, mede door de sociale controle, doorgaans goed aan de isolatie. Hier is nog een kleine ‘maar’…. neurologische rhinopneumonie kan altijd overal uitbreken waar paarden zijn en de oorzaak van de besmetting hoeft niet altijd van buiten te komen, veel paarden zijn immers levenslang drager.

De vraag die nu voorligt is of er naar aanleiding van de uitbraak van neurologische rhinopneumonie in Valencia extra maatregelen in Nederland nodig zijn.

Hier komen gezond verstand en eerlijkheid van alle paardenhouders in Nederland om de hoek. Het probleem lijkt op dit moment beperkt tot de topsport. Dat is echter wel een forse groep paarden die door heel Europa rondtrekt en dus ook door Nederland.  Paarden uit die groep zijn op dit moment ‘verdacht’ totdat het tegendeel is bewezen. Hierbij gaat het om paarden die uit Valencia zijn teruggekomen (daarmee lijkt het nu wel goed te gaan), maar ook om paarden die van andere buitenlandse concoursen terugkomen en mogelijk indirect in contact zijn geweest met paarden uit Valencia. Al die (top)sportstallen doen er goed aan om alle paarden tweemaal daags te temperaturen en direct hun dierenarts te waarschuwen als er koorts zou optreden. Zij kunnen de komende 3-4 weken het beste gewoon blijven met hun paarden waar ze zijn. 

Maar …. al die andere 380.000 paarden in Nederland? 

Als daar iedereen attent is, zijn/haar paarden goed in de gaten houdt en zo nodig temperatuurt én eerlijk is over het feit of zijn paarden wel of geen contact hebben gehad met paarden uit het topsport circuit, dan is er op dit moment geen reden om allerlei bijeenkomsten van Nederlandse paarden in Nederland te stoppen. 

Het zou immers voor veel groepen, uit de recreatie, uit de fokkerij, uit de maneges et cetera, een ‘ramp’ zijn als we de paardenhouderij helemaal stil zouden leggen. De overheid gaat hier geen besluit over nemen, want rhinopneumonie is geen meldingsplichtige ziekte in Nederland. De sector moet hier zelf haar broek ophouden en haar eigen maatregelen treffen. 

Het is noodzakelijk dat de Nederlandse paardenhouder zich realiseert  dat hij/zij eerlijk moet zijn … en dus niet naar een bijeenkomst met andere paarden gaat (training, fokkerij, buitenrit) als hij koortsproblemen (of erger) op stal heeft.

Als we als mens op dit moment ergens naar binnen willen, krijgen we, als gevolg van corona, vragen die we naar waarheid moeten beantwoorden ….. kunnen we dat van de paardenhouders ook verwachten ten aanzien van hun paarden?

Als we allemaal als paardenhouders gewoon open en eerlijk zijn en ons gezond verstand gebruiken is er geen reden om in Nederland alle bijeenkomsten waar paarden bij zijn betrokken af te lasten of te verbieden. Als iemand zich daar niet ‘goed’ bij voelt is dat natuurlijk ook geen probleem, blijf dan gewoon thuis of sluit je bedrijf wel.

Marianne Sloet

Voorzitter Werkgroep Diergezondheid Sectorraad Paarden


Ermelo, 20 november 2020.

De Sectorraad Paarden heeft een nieuwe voorzitter: Guusje ter Horst,…

…die daarmee Jan Cees Vogelaar opvolgt die deze functie vanaf januari 2017 bekleedde.
Guusje ter Horst vervulde vele jaren diverse bestuurlijke functies als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lid van de Eerste Kamer en als gemeenteraadslid, wethouder en burgemeester. Zij heeft derhalve een zeer sterk bestuurlijk netwerk. Momenteel is zij onder meer directeur/eigenaar van Ter Horst Agency en mede-eigenaar van OnderstebovenAdvies, lid van de Raad van Commissarissen van Shell Nederland, lid van de Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen Woningstichting De Key. Twee van de genoemde toezichtsfuncties lopen eind dit jaar af.

Ter Horst zal per 1 december aan de slag gaan als voorzitter van de Sectorraad Paarden. KWPN- voorzitter Andries van Daalen toont zich namens het bestuur van de Sectorraad Paarden zeer verheugd over de toetreding van Guusje ter Horst, die als recreatief amazone bekend is met de paardensector. Ter Horst: “Als liefhebber gaat de paardensector mij aan het hart. Ik zet mij dan ook graag in om de belangen van alle betrokkenen te behartigen en kijk uit naar de samenwerking met de diverse aangesloten partijen.”


Harde Brexit dreigt

Ermelo, 3 november 2020.
Het lijkt erop dat Europa en het Verenigd Koninkrijk (VK) op een harde Brexit afstormen. Het VK is al officieel geen EU-lid meer, alleen tot 1 januari 2021 geldt een overgangsregeling. Na die datum verloopt het zakendoen met het VK anders. Dat heeft voor een aantal stamboeken (en hun fokkers) gevolgen. Na 31 december 2020, wanneer de overgangsregeling niet meer van toepassing is, mogen de autoriteiten in het VK geen paspoorten meer afgegeven voor paarden en pony’s in Nederland. Ongeacht of het betrokken dier vóór of na 31 december is geboren in NL.
Vanaf 1 januari 2021 kan het VK een aanvraag indienen bij de EU om op de zogenaamde ‘derde-landenlijst’ te komen en na goedkeuring daarvan zou dit wel weer mogelijk zijn. Hoelang de behandeling van die aanvraag gaat duren, als het al goedgekeurd wordt, is niet te voorspellen.

De Koepel Fokkerij houdt samen met RVO de ontwikkelingen op het Brexit-gebied scherp in de gaten en uiteraard de leden op de hoogte.


Strengere I&R paardenhouderij aanstaande 

Ermelo 7 oktober 2020.
Vanaf 21 april 2021 wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland een stuk strenger. Dit betekent dat alle paardenhouders moeten registreren welke paarden op zijn of haar terrein worden gehouden. Dit gebeurt in een database die door de overheid wordt beheerd. Eisen rondom strengere I&R systemen zijn al vaker ter discussie gesteld, maar worden nu echt werkelijkheid.

Registratieplicht
De I&R van paardachtingen – waaronder ook pony’s, ezels en muilezels – is voor alle hobbymatig en professioneel gehouden paarden een Europese verplichting. Alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) moeten over een paardenpaspoort en chip beschikken. Op dit moment wordt nog niet geregistreerd wie de houder of eigenaar van het paard is, maar per 21 april 2021 gaat dit veranderen en komt er een database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die gaat beheren welke paarden waar gehouden worden.

Inzicht en overzicht
Deze registratieplicht komt er niet zomaar, per 2021 treedt namelijk een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking en als onderdeel hiervan moeten alle paardenhouderijen in Nederland worden opgenomen in een door de overheid beheerde centrale database. Alle paarden die op deze houderijen staan, moeten hierin worden ingeschreven om inzicht te geven in het aantal paarden per locatie. Een houderij kan zelfs een weiland zijn waar een paard langer dan dertig dagen wordt gehouden, dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. Alle verantwoordelijkheid hiervoor rust op de schouders van de paardenhouder. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals de Afrikaanse Paardenpest. Als ondernemer ben je vanaf dat moment dus verplicht een administratie van de aanwezige paarden op het bedrijf bij de RVO bij te houden. Voor paarden die tijdelijk niet op het bedrijf aanwezig zijn, dient een lokale administratie te worden bijgehouden.

Lokale administratie
In het online systeem van de RVO hoef je geen tijdelijke verplaatsingen bij te houden als een paard bijvoorbeeld op buitenrit gaat, buiten de deur traint, op wedstrijd gaat of minder dan 90 dagen op een dekstation staat. Dit moet je echter wel zelf in je lokale administratie bijhouden, voor het geval er een controle komt en je moet kunnen verklaren waar alle paarden zich op dat moment bevinden. Deze administratie mag je in een systeem naar keuze bijhouden zoals een schrift, map, Word- of Excel-bestand.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Iedere paardenhouderij krijgt zijn eigen registratiesysteem waarin alle specificaties hiervan zoals de locatie, bedrijfsactiviteiten, faciliteiten, eventuele andere locaties zoals bijvoorbeeld weides en het aantal en soort paarden moeten worden geregistreerd. Dit is verplicht voor elke houderij of het nu om een bedrijfsmatige of hobbymatige paardenhouder gaat. Elk paard moet binnen twaalf maanden na de geboorte met uitzondering van wilde paarden in het systeem worden gezet. Van elk paard moeten de volgende gegevens worden doorgegeven in het systeem: chipnummer en –type

 • Paspoortnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum en –land
 • Datum uitgifte paspoort en uitgevende instantie

Daarnaast moet bij het verlies van een paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of het overlijden van een paard dit gelijk doorgegeven worden inclusief de betreffende datum.
Bron: LTO


West Nijl-virus in Nederland bevestigd

ERMELO 16 september 2020
Na eerdere uitbraken in Afrika, de VS, Italië, Oostenrijk en meer recent Duitsland is vandaag door het RIVM bekend gemaakt dat het West Nijl-virus (WNV) ook in Nederland is aangetroffen. Het virus is aangetroffen bij een vogel in het midden van het land. Mensen en paarden kunnen geïnfecteerd raken als ze worden geprikt door een besmette mug.

Symptomen
Een West-Nijl infectie bij het paard kan volledig symptoomloos verlopen, maar kan ook algemene symptomen zoals koorts, sloomheid, niet eten of wat lichte koliek geven. Soms kunnen ook neurologische symptomen optreden zoals spiertrillingen, ataxie en gedragsveranderingen. In het ergste geval raken paarden verlamd en komen te overlijden of moeten worden geëuthanaseerd.

Diagnose & behandeling
Het West-Nijl virus kan vastgesteld worden door bloedonderzoek. Er is geen specifieke therapie tegen het West-Nijl virus. Als een paard ziek wordt, kan het alleen ondersteunend geholpen worden.

Verspreiding & preventie
De verspreiding van het West-Nijl virus verloopt via besmette muggen. Paarden en mensen zijn zogenoemde eindgastheren wat betekent dat zij nooit zoveel virus in hun bloed krijgen dat zij via een mug besmettelijk zijn voor een ander.
Preventieve maatregelen voor paarden bestaan uit vaccineren en het voorkomen van muggenbeten. Er kan gevaccineerd worden vanaf 5-6 maanden leeftijd. De eerste keer moet er een basisvaccinatie plaatsvinden, 2 entingen met 3-6 weken tussentijd. Daarna dient de vaccinatie jaarlijks te worden herhaald, het liefst vlak voor het muggenseizoen (in mei) zodat paarden beschermd zijn tijdens de meest kritieke periode in augustus/september. Bescherming wordt bereikt 2-3 weken na de basisvaccinatie. Het is mogelijk om een individueel paard op een stal te vaccineren. Het is niet noodzakelijk om, zoals bij andere entingen tegen bijvoorbeeld influenza, de hele stal te vaccineren. Door te vaccineren is het paard beschermd. Het paard kan nog wel ziek worden maar het ziekteproces verloopt minder heftig.

Advies
Eerder was het advies om een paard te vaccineren als het naar het buitenland gaat of waardevol is (emotioneel dan wel in financiële waarde). Voor mensen is er geen vaccin beschikbaar. Nu is het mogelijk om een paard nog te vaccineren maar een volledige immuniteit wordt pas na de tweede basisvaccinatie bereikt. Overleg met uw dierenarts wat in uw geval verstandig is.
Verwezen wordt naar de informatie op de website van de Sectorraad Paarden, Gezondheidsdienst voor Dieren (klik HIER) en van de faculteit Diergeneeskunde (klik HIER).

Voor ‘meest gestelde vragen’ over het West Nijl-virus klik HIER.


Protocol extreme temperaturen, laatste versie.

Op verzoek van de Sectorraad Paarden heeft prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan het bestaande protocol extreme temperaturen voor paarden en pony’s tegen het licht gehouden en aangepast naar de laatste richtlijnen en inzichten.

De conclusies:
Het besluiten of extreme weeromstandigheden wel of geen probleem vormen voor paarden berust of het nu gaat om verblijf in de weide, het wel of niet transporteren of het wel of niet doorgang laten vinden van paardenevenementen (wedstrijden, keuringen, markten of recreatieve ritten), boven alles op gezond verstand van de betrokkenen.
Hierbij mag er van uit worden gegaan dat ten aanzien van warmte geldt als het voor mensen ‘onaangenaam’ is, dit voor paarden zeker het geval is omdat de zogenaamde comfortzone van mensen (+20°C tot +30°C ) duidelijk hoger ligt dan die van paarden (+5°C tot +25°C). Ten aanzien van koude geldt dat dit, mits aan bovengenoemde uitgangspunten (met name verkeersveiligheid) wordt voldaan, onder de Nederlandse omstandigheden zelden tot problemen leidt.

Klik hier voor het volledige rapport.


SECTORRAAD PAARDEN BECIJFERT SCHADE PAARDENSECTOR OP RUIM 150 MILJOEN EURO EN VRAAGT HET MINISTERIE OM STEUN.


ERMELO (SRP) 13 mei 2020 – Net als andere sectoren wordt ook de paardensector hard geraakt door de coronacrisis en de in verband daarmee getroffen maatregelen. Alle geledingen in de paardensector zijn door de coronacrisis hard geraakt. Bedrijven en organisaties hebben directe schade door verminderde opbrengsten en kosten die wel doorgaan. Een aantal bedrijven/organisaties zijn zo hard geraakt dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd en een aantal moet heel forse ingrepen doen om overeind te blijven.

De Sectorraad Paarden is in opdracht van de dragende partijen van de SRP in gesprek met het ministerie. Met het ministerie worden vanaf de uitbraak van de coronacrisis wekelijks de knelpunten en de gevolgen voor de paardensector besproken en wordt gesproken over passende oplossingen. En daar waar mogelijk wordt verlichting c.q. aanpassing van de corona maatregelen toegepast zodat de situatie op de bedrijven werkbaar blijft en het welzijn van de paarden niet in het gedrang komt.

“We varen op zicht”: gaf premier Rutte eerder aan, “en dat zicht is beperkt voegde het Outbreak Management Team er aan toe”. De financiële schade van de corona-crisis voor de paardensector in Nederland is enorm zo veel is wel duidelijk.

Aangesloten organisaties zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met het in beeld brengen en onderbouwen van de financiële schade als gevolg van de coronacrisis en de getroffen maatregelen. De SRP heeft deze inventarisaties door de dragende organisaties gebundeld en alles bij elkaar opgeteld is de financiële schade door de coronacrisis voor de paardensector becijferd op een totaalbedrag van ruim 152 miljoen euro.

Inmiddels is een verzoek ingediend bij het ministerie om lastenverlichting (btw verlaging) en financiële bijstand om de meest ernstige gevolgen te ondervangen van de geleden en nog te lijden schade.
Klik hier voor de brief aan de minister.

bron: Sectorraad paarden.